Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amrcoil/sites/hsh-law.co.il/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/amrcoil/sites/hsh-law.co.il/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/amrcoil/sites/hsh-law.co.il/Ip/Internal/Revision.php:44 מאמרים

מקרי בוחן של רשלנות רפואית

248

אלפי מטופלים בישראל נפגעים מדי שנה מרשלנות רפואית של רופאים וצוות רפואי בבתי חולים ובמרפאות. חלק מהפגיעות, הנובעות מרשלנות, גורמות למרבה הצער לנכויות קשות ואף למות החולה. מקרים רבים של רשלנות רפואית מדווחים בישראל מדי שנה. עם זאת, לא כל הליך רפואי שהסתיים בנזק למטופל, ולעיתים אף במותו, מוגדר באופן מידי כרשלנות רפואית. בית המשפט הגדיר מספר מאפיינים, לפיהם ניתן לקבוע האם מדובר במקרה מובהק של רשלנות או לאו. לדוגמה: האם בוצעו ניתוחים מיותרים? האם האבחנה הרפואית או הטיפול התרופתי נקבעו באופן שגוי? האם הרופא לא הפנה את המטופל לבדיקה הרפואית הנדרשת בהתחשב במצבו?


שימוש בילדים בתוכניות טלוויזיה וריאליטי

  כתב: עו"ד שלמה הרדי

248

בתוכניות האחרונות ששודרו בסדרה "סופר נני", סייעה ה"סופר נני" למשפחות במצוקה להתגבר על מה שנראה ככשלים בחינוך ילדי המשפחה הקטינים. נראה, כי לפחות לכאורה, או לפחות עד תום הצילומים, הסתיים הסיוע של סופר נני בהצלחה, תוכניות טלוויזיה בכלל ותוכניות ריאליטי בפרט עושות שימוש הולך וגובר בילדים ובקטינים, במטרה להעלות את אחוזי הרייטינג שלהן. כפועל יוצא מקבלים הילדים, הלוקחים חלק בתוכניות הללו, חשיפה שאינה תמיד מיטיבה עמם, ולעיתים אף גורמת להם לנזקים ממשיים. כיצד מגן החוק בישראל על הילדים? האם ישנה משמעות להסכמתם להשתתף בתוכניות? ומה תפקידם של ההורים בעניין?


רשלנות רפואית במהלך ניתוח

   כתב: עו"ד שלמה הרדי

248

חלק גדול מתביעות רשלנות רפואית המוגשות בארץ הינן עקב רשלנות רפואית במהלך ניתוחים שונים. הפעילות הרפואית הינה מורכבת ודורשת הן ידיעה של הצוות הרפואי אודות מצבו של החולה והן תיאום בין אנשי הצוות (מנתחים, מרדימים, אחיות, טכנאים וכד'). חלק גדול מתביעות רשלנות רפואית המוגשות בארץ הינן עקב רשלנות רפואית לק גדול מתביעות רשלנות רפואית המוגשות בארץ הינן עקב רשלנות רפואית במהלך ניתוחים שונים. הפעילות הרפואית הינה מורכבת ודורשת הן ידיעה של הצוות הרפואי אודות מצבו של החולה והן תיאום בין אנשי הצוות (מנתחים, מרדימים, אחיות, טכנאים וכד'). הנזק עלול להיגרם, בין היתר, כתוצאה מביצוע כושל של טיפול פולשני או לחילופין מאי ביצוע טיפול, כתוצאה מהשתהות בלתי סבירה במתן הטיפול או כתוצאה מהיוותרות גוף זר בגופו של החולה..


רשלנות רפואית בטיפולי שיניים

   כתב: עו"ד שלמה הרדי

248

לפעמים מה שנראה כטיפול שיניים פשוט עלול להוביל, בשל רשלנות המטפל, להסתבכות קשה של המטופל. חשוב כי במקרים של חשש לטיפול רשלני, יפעל המטופל בהקדם למיצוי זכויותיו, שכן חלוף הזמן עלול לגרום לנזק ראייתי בהמשך הדרך. לפעמים מה שנראה כטיפול שיניים פשוט עלול להוביל, בשל רשלנות המטפל, להסתבכות קשה של המטופל. חשוב כי במקרים של חשש לטיפול רשלני, יפעל המטופל בהקדם למיצוי זכויותיו, שכן חלוף הזמן עלול לגרום לנזק ראייתי בהמשך הדרך. בהתאם לחוק בישראל, תנאי בסיסי ראשוני למתן טיפול הינו הסכמת המטופל. החוק קובע, כי לא די בהסכמה סתם אלא שהסכמת המטופל צריכה להיות "הסכמה מדעת", דהיינו- כזו המבוססת על מידע רפואי מלא וברור שקיבל המטופל מראש.


האם אי הסכמה מודעת היא עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית

   כתב: עו"ד שלמה הרדי

248

על פי חוק זכויות החולה, סעיף 13, על כל רופא מטפל לקבל, במסגרת טיפולו בחולה, את הסכמתו המודעת של החולה. הסכמת מודעת זו נדרשת בטרם ניתן הטיפול, וכוללת לפניה גם את הסבריו של הרופא בגין האבחנה שביצע, הטיפול המתאים המוצע, הסיכונים הכרוכים בו וכל פרט אחר מדוע הסכמה מודעת חשובה כל כך טיפול רפואי כרוך בפעולות שונות, בסיכונים לעיתים ובהתמודדות שאיננה פשוטה במקרים רבים. בין אם מדובר בניתוח מורכב ומסובך או בטיפול רפואי פשוט יותר, על החולה להבין בפני מה עומד ואיזה טיפול מוצע לו. רק לאחר שהבין זאת היטב ונמסרו לו כל הפרטים הנדרשים, הכוללים את המידע באשר לטיפול עצמו מהיבטיו השונים, יכול החולה להסכים על קבלת הטיפול (או, אולי דווקא להחליט לסרב לו). משמסר את הסכמתו, יכול הרופא המטפל להתחיל בטיפול המוצע.